ABS) سیستم ترمز ضد قفل

(ABS) سیستم ترمز ضد قفل
سیستم ترمز ضد قفل برای اولین بار در سال 1930 در ھواپیما به شکل مکانیکی مورد استفاده
قرار گرفت. در ھمان زمان تحولات زیادی در توسعه این سیستم در صنعت ھوانوردی بوجود آمد.
اما جالب بود که بررسی این سیستم برای چندین سال متوقف شد تا اینکه در سال 1975 تا
1976 برای اولین بار این سیستم در کامیونھای سنگین در آمریکا برای کاھش تصادفات به خاطر
از دست دادن پایداری کامیون در جاده ھا مخصوصا جاده ھای لغزنده مورد استفاده قرار گرفت. در
به شکل امروزی ABS سال 1980 در تکنولوژی ایمنی خودرو تحول عظیمی رخ داد و سیستم
(الکترونیکی ) در خودروھای سواری مورد استفاده قرار گرفت. کی از مھمترین عواملی که باعث
از دست دادن کنترل خودرو می گردد ترمز کردن ناگھانی در جاده ھای لغزنده مانند جاده ھای
مرطوب ،برفی، یخی و ... است که این عمل بعلت قفل شدن چرخھا بر روی سطح جاده می
استفاده می شود . در این سیستم (abs) باشد برای جلوگیری از این امر سیستم ترمز ضد قفل
از طریق یک سیستم ھدایت الکترونیکی کنترل شده و با دریافت اطلاعات لازم از وضعیت سرعت
ھر چرخھا از طریق سنسورھای سرعت نیروی ترمز بر روی چھار چرخ را کنترل و تنظیم میکند .
دراین سیستم مقدار نیروی ترمز بر روی ھر یک از چرخھا میتواندمتغیر باشد بدین ترتیب چرخی
که دارای سرعت کمتری نسبت به چرخ دیگر باشد به ھمان نسبت فشار روغن ترمز در آن
کاھش میابد ، این کاھش فشار به صورت مقطعی بوده و تا زمانی ادامه می یابد که دور چرخھا
از سرعت 6 کیلومتر در ساعت به بالا شروع به کنترل سیستم ترمز Abs یکسان شود . سیستم
از مدار خارج شده Abs می نماید و در صورتیکه به ھر نحوی دچار اختلال و اشکال گردد سیستم
و ترمز خودرو به صورت عادی عمل می نماید. قطعات اصلی تشکیل دھنده این سیستم عبارتند
از : *-واحد ھیدرولیکی : این واحد شامل شیرھای کنترل جریان،سولونوییدھا ، محفظه ذخیره
و محفظه ارتعاش گیر می باشد که مجموعه این قطعات با دریافت Abs روغن،پمپ ،موتور
سیگنال از واحد کنترل الکترونیکی، کار تنظیم و تقسیم نیروی ترمز را بر روی ھر کدام از چرخھا به
صورت مجزا انجام میدھد *-واحد کنترل الکترونیکی : اطلاعات بدست آمده از سنسور به این
واحد آمده و این واحد مجموعه واحد کنترل ھیدرولیکی را کنترل و ھدایت می نماید . *- سنسور
سرعت چرخ : با چرخش یک چرخ دنده به نام روتور در مقابل سنسور ، پالس ھای الکتریکی در
آن ایجاد میگردد که تعداد این پالس ھا در واحد زمان میزان سرعت چرخ را مشخص می نماید .
چنانچه ولتاژ برق ورودی را قطع نموده و سیستم ترمز به صورت معمولی عمل خواھد : Abs
poroje.blogfa.com : نمود. منبع
نگه داشتن ناگھانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد.ترمزھای ضد
قفل خطر ھای این واقعه ی ترسناک را کاھش می دھد.در واقع روی سطوح لغزنده حتی راننده
ھای حرفه ای بدون ترمزھای ضد قفل نمی توانند به خوبی یک راننده ی معمولی با ترمزھای
ضد قفل ترمز کنند.
دراین مقاله ما ھمه چیز را درباره ی ترمز ھای ضد قفل یاد می گیریم:اینکه چرا به آنھا نیاز
داریم،چه چیز ھایی در آنھا به کار رفته است،چگونه کار می کنند،بعضی از انواع رایج و بعضی از
مشکلات مربوط به آن.
بدست آوردن یک مفھوم کلی از ترمزھای ضد قفل:
تئوری ترمز ھای ضد قفل بسیار ساده است.یک چرخ در حال لیز خوردن(به طوری که سطح
تماس تایر نسبت به زمین سر بخورد) نسبت به چرخی که لیز نمی خورد نیروی اصطکاک کمتری
دارد.اگربا اتومبیل خود در یخ گیر کرده باشید می دانید که اگر چرخھا بچرنخد ھیچ نیروی جلو بری
به اتومبیل وارد نمی شود زیرا سطح تماس چرخ نسبت به یخ لیز می خورد.
ترمزھای ضد قفل با جلوگیری کردن از سر خوردن چرخ ھا در ھنگام ترمز کردن،دو مزیت را بوجود
می آورند:اول اینکه خودرو زود تر متوقف می شود و دوم اینکه می توان خودرو را ھنگام ترمز کردن
نیز ھدایت کرد.
در ترمز ھای ضد قفل چھار بخش اصلی وجود دارد:
حسگر ھای سرعت ●
پمپ ●
سوپاپ ھا ●
کنترل کننده ●
حسگرھای سرعت:
سیستم ترمز ضد قفل باید بداند چه موقع چرخ در حال قفل کردن است،حسگرھای سرعت که
در ھر چرخ یا در بعضی مواقع در دیفرانسیل قرار گرفته اند این اطلاعات را فراھم می کنند
سوپاپ ھا:
در ھر لوله ی ترمز که به ھر ترمز می رود یک سوپاپ وجود دارد که با کنترل کننده کنترل می
شود،در بعضی از سیستم ھا سوپاپ سه حالت دارد:
در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سیلندر اصلی مستقیما به ترمز می رسد ●
در حالت دوم سوپاپ لوله ی ترمز را می بندد و ترمز را از سیلندر اصلی جدا می کند،این حالت ●
از افزایش بیش از حد فشار ترمز وقتی راننده روی پدال فشار می آورد،جلو گیری می کند
در حالت سوم سوپاپ مقداری از فشار ترمز را کم می کند ●
پمپ:
چون سوپاپ می تواند فشار ترمز را کم کند باید به طریقی این فشار از دست رفته را جبران کرد
واین کاری است که پمپ انجام می دھد.بعد از اینکه سوپاپ فشار را در یک ترمز کم کرد پمپ دو
باره فشار ایجاد می کند
کنترل کننده:
کنترل کننده یک پردازنده است که با توجه به حسگرھای سرعت، سوپاپ ھا را کنترل می کند.
ترمز ضد قفل ھنگام عمل کردن:
انواع مختلف و الگوریتم ھای کنترل گوناگونی برای ترمز ھای ضد قفل وجود دارد.ما درباره ی طرز
کار یکی از ساده ترین انواع آن توضیح می دھیم.
کنترل کننده ھمیشه حسگرھای سرعت را کنترل می کند و به دنبال کاھش سرعت غیر معمول
در چرخ ھا می گردد.دقیقا قبل از اینکه چرخی قفل کند کاھش سرعت شدیدی را تجربه می کند
اگر این چرخ کنترل نشود بسیار زودتر از زمانی که خودرو برای متوقف شدن نیاز دارد قفل خواھد
کرد.یک خودرو که با سرعت ۶٠ مایل در ساعت حرکت می کند درشرایط ایده آل حدود ۵ ثانیه
زمان لازم دارد تا بایستد اما یک چرخ در کمتر از یک ثانیه از چرخیدن می ایستد و قفل می کند.
کنترل کننده می داند که یک چنین کاھش سرعتی در چرخھا غیرممکن است.بنابراین در چرخی
که کاھش سرعت غیر معمول داشته فشار ترمز را کاھش می دھد تا زمانی که حسگر آن چرخ
افزایش سرعت را ثبت کند آنگاه کنترل کننده دوباره فشار ترمز را افزایش می دھد تا اینکه حسگر
ھا کاھش سرعت را گزارش کنند.کنترل کننده این کار را بسیار سریع وقبل از آنکه تایر تغییر
سرعت زیادی داشته باشد انجام می دھد نتیجه این است که حرکت چرخ ھا با ھمان شدتی
که از سرعت خودرو کم می شود کند می گردد و ترمز ھا چرخ ھا را نزدیکی نقطه ی قفل کردن
نگه می دارند که این به سیستم بیشترین نیروی ترمز کردن را می دھد.
وقتی ترمز ضد قفل در حال کار کردن است شما ضربات منظمی در پدال ترمز احساس می کنید
که به خاطر باز و بسته شدن سریع سوپاپ ھا است.بعضی از ترمزھای ضد قفل تا ١۵ بار در
ثانیه این کار را انجام می دھند.
انواع ترمزھای ضد قفل:
ترمزھای ضد قفل طراحی ھای مختلفی دارند که به نوع ترمز به کار رفته بستگی دارد.ما به آنھا
بر اساس تعداد کانال ھا(تعداد سوپاپ ھایی که به طور جداگانه کنترل می شوند) و تعداد حسگر
ھای سرعت اشاره می کنیم:
ترمز ضد قفل با چھار کانال و چھار حسگر سرعت:این بھترین طراحی است که در آن برای ھر ●
چرخ حسگر و سوپاپ جداگانه ای وجود دارد با این روش کنترل گر ھر چرخ را به طور مجزا بررسی
می کند تا به ھر چرخ بیشترین نیروی اصطکاک وارد شود.
سه کانال و سه حسگر:این روش بیشتر در وانت ھا و کامیون ھا با چھار چرخ ضد قفل استفاده ●
می شود و در آن برای ھر چرخ جلو یک حسگر و یک سوپاپ وجود دارد اما برای دو چرخ عقب
فقط یک حسگر و یک سوپاپ وجود دارد.حسگر سرعت چرخ ھای عقب روی محور عقب قرار دارد.
در این حالت برای ھر چرخ جلو کنترل جداگانه وجود دارد بنابراین چرخ ھای جلو به بیشترین
نیروی ترمزی می رسند. چرخ ھای عقب قبل از فعال شدن سیستم ضد قفل، قفل می کنند. با
این سیستم ممکن است یکی از چرخھای عقب ھنگام ترمز کردن قفل کند که نسبت به حالت
چھار کاناله باعث کاھش کارایی ترمز می شود.
یک کانال و یک حسگر:این سیستم در وانت ھا و کامیون ھا با محور عقب ضد قفل وجود دارد ●
که یک سوپاپ برای کنترل ھر دو چرخ عقب و یک حسگر سرعت واقع در محور عقب دارد
این سیستم مشابه قسمت عقب سه کاناله عمل می کند دو چرخ عقب با ھم کنترل می
شوند و قبل از فعال شدن سیستم ضد قفل ھر دو قفل می کنند.در این روش ھم ممکن است
یکی از چرخ ھای عقب ھنگام ترمز کردن قفل کند که باز ھم باعث کاھش کارایی ترمز می شود.
T این سیستم به سادگی قابل تشخیص است.معمولا یک لوله ی ترمز وجود دارد که با یک اتصال
شکل به دو چرخ عقب وصل می شود.شما می توانید حسگر ھای سرعت را با مشاھده ی
اتصالات الکتریکی نزدیک دیفرانسیل در محورعقب پیدا کنید.

دسته بندی :


آخرین مطالب

» ***** یلدا مبارک ***** ( شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ )
» کاربرد پلیمرها در صنعت کفش ( شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ )
» نقش نانوفناوري در حذف مواد سمي از آب و پساب ( چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ )
» فنـــــاوری نـــانو چیست ؟ ( دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ )
» سوخــــت هیدروژنی ( شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ )
» .....::: وبلاگ راه یافته به مرحله نهایی جشنواره خـــط بیــــداری :::....... ( جمعه بیستم خرداد ۱۳۹۰ )
» ...:: دستورالعمل شانزده گانه امام خمینی (ره) برای خود سازی ::... ( جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰ )
» خـط تولــــید نـــان ( شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ )
» ســـــال نـــو مبــــارکــــ ( دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ )
» >>> داستان جالب و عبرت آموز چگونگي کشف "پني سيلين" توسط الکساندر فلمينگ <<< ( شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ )
» تسلیت !!! ( پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۹ )
» نقش پوششها در كيفيت ، قيمت تمام شده و زيبائي خودرو ( دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ )